Warszawas universitet för biovetenskap (SGGW)

SGGW-godlo-ciemnozielony-RGB

Officiell webbplats: https://en.uw.edu.pl/

Warszawas universitet för biovetenskap (SGGW) är det äldsta jordbruks- och naturvetenskapliga universitetet i Polen, vars ursprung går tillbaka till 1816. Skolan är ett blomstrande akademiskt centrum som får erkännande och ett outtröttligt intresse bland unga människor och lärare såväl i Polen som utomlands, och som värderas för sin omsorg om utbildningens kvalitet, trohet till de bästa universitetstraditionerna, öppenhet för förändring och dynamiska utveckling.

Universitetet erbjuder 38 studieområden (varav 8 undervisas på engelska): från naturvetenskap och teknik till veterinärmedicin, samhällskunskap och ekonomi. Det finns nästan 18 000 studenter som deltar i heltids-, deltids-, doktorand- och forskarutbildningskurser samt i internationellt studentutbyte.

iSURVIVE-projektets gruppmedlemmar är personalen på Institutet för ekonomi och finans – ett av de 15 instituten vid Warszawas universitet för biovetenskap (SGGW) — som är verksamt inom det vetenskapliga ämnesområdet ekonomi och finans. Institutet är ett dynamiskt utvecklande akademiskt centrum som bedriver forskning inom ekonomi, finans, logistik samt turism och rekreation.

Gruppmedlemmar från WULS:

Luiza Ochnio, fil. dr

  • Biträdande professor vid Institutionen för logistik, Institutet för ekonomi och finans, vid Warszawas universitet för biovetenskap, engagerad i ett antal nationella och internationella forskningsprojekt. Hon innehar PRINCE2- och ITIL-certifikaten och är medlem i fakultetens arbetsgrupp som ansvarar för modernisering av utbildningsprocessen.

Professor Mariusz Hamulczuk

  • Biträdande professor vid Institutionen för internationell ekonomi och jordbruksnäring, biträdande chef för didaktik vid Institutet för ekonomi och finans (WULS-SGGW), lång undervisningserfarenhet – kurser för studenter inom området internationell ekonomi, prognoser och simuleringar eller statistik och ekonometri, medlem i den ekonomiska fakultetens programmeringsnämnd, engagerad i många forskningsprojekt.

Katarzyna Czech, fil. dr

  • Biträdande professor vid Institutionen för ekonometri och statistik, Institutet för ekonomi och finans, vid Warszawas universitet för biovetenskap, hennes vetenskapliga intressen är fokuserade på tillämpningen av kvantitativa metoder i analysen av socioekonomiska problem. Hon leder kurser för studenter inom området statistik, ekonometri, finansiell matematik och finansteknik, är samordnare för arbetsgruppen för engelskspråkiga studier vid Ekonomiska fakulteten, är medlem i en grupp för utbildningskvalitet vid Ekonomiska fakulteten, Warszawas universitet för biovetenskap i Warszawa.

Grzegorz Koszela, fil. dr

  • Biträdande professor vid Institutionen för logistik, Institutet för ekonomi och finans, Warszawas universitet för biovetenskap, erfaren lärare: kurser för studenter inom området statistik och ekonometri, informationsteknologi, dataanalys, kvantitativa metoder inom ekonomi, medlem i flera kommissioner relaterade till didaktik, dekanombud för didaktikorganisation. Han var involverad i ett fåtal projekt med användning av den teknik för digitalt lärande som används vid SGGW.

Magdalena Magnuszewska, MSc

  • Hon har 12 års erfarenhet som administrativ specialist inom rapportering och ekonomiarbete relaterat till forskarstudier, erfarenhet av administrativa och finansiella tjänster för att anordna konferenser, deltagande i utbildning genom digital undervisning med hjälp av verktygen Moodle och MTeams. Ansvarig, inom Institutionen för ekonometri och statistik (SGGW), för: övervakning av kassaflöden; hantering av projektkontrakt; sammanställning av periodiska finansiella redovisningsrapporter; procedurer för att genomföra projektredovisning och tillhörande projektdokumentation; externa förbindelser med offentliga och privata myndigheter, och med internationella organisationer

Team members from WULS:

Luiza Ochnio, PhD

  • Assistant professor in Department of Logistics, Institute of Economics and Finance, at Warsaw University of Life Sciences, engaged in number of national and international research projects. She holds the PRINCE2 and ITIL Certificates, member of the faculty working group responsible for education process modernization.

Prof. Mariusz Hamulczuk

  • Assistant professor in Department of International Economics and Agribusiness, deputy director for didactic of the Institute of Economic and Finance WULS-SGGW, extensive teaching experience – courses for students in the field of international economics, forecasting and simulations or statistics and econometrics, a member of Economic Faculty Programming Board, engaged in many research projects.

Katarzyna Czech, PhD

  • Assistant professor in Department of Econometrics and Statistics, Institute of Economics and Finance, at Warsaw University of Life Sciences, her scientific interests are focused on the application of quantitative methods in the analysis of socio-economic problems. She leads courses for students in the field of statistics, econometrics, financial mathematics and financial engineering, the coordinator of the team for English-language studies at the Faculty of Economics, a member of a team for the quality of education at the Faculty of Economics, Warsaw University of Life Sciences in Warsaw.

Grzegorz Koszela, PhD

  • assistant professor in Department of Logistics, Institute of Economics and Finance, Warsaw University of Life Sciences, experienced teacher: courses for students in the field of statistics and econometrics, information technologies, data analysis, quantitative methods in economics, member of multiple commissions related to didactics, dean’s representative for didactics organization. He was involved in few projects with the use of elearning techniques implemented at SGGW.

Magdalena Magnuszewska, MSc

  • She has 12 years of experience as an administrative specialist in reporting and financial work related to postgraduate studies, experience in administrative and financial services for organizing conferences, participation in e-learning training using Moodle and MTeams tools. Responsible, within Department of Econometrics and Statistics SGGW, for: cash flows monitoring; project contracts management; assembling of periodical financial accounting reports; procedures of achievement of project book-keeping and related projects documentations; external relations with public and private agencies, international organisations