Instytut Kształcenia Kadr w Organizacjach Międzynarodowych (ITPIO)

Logo-ITPIO-grey_web

Instytut Kształcenia Kadr w Organizacjach Międzynarodowych (ITPIO) jest prywatną pozarządową organizacją non-profit o statusie Stowarzyszenia, powstałą w 2010 roku.

Członkowie ITPIO są przedstawicielami kluczowych interesariuszy w dziedzinie edukacji – 5 wiodących bułgarskich uniwersytetów i szkół wyższych, najsilniejszego związku zawodowego w Bułgarii, krajowego związku pracodawców oraz władz lokalnych i regionalnych, 7 MŚP, 3 podmiotów świadczących usługi edukacyjne dla dorosłych, 7 ośrodków szkolenia zawodowego, 11 organizacji pozarządowych działających w dziedzinie edukacji i młodzieży, w tym 2 stowarzyszeń młodzieżowych, 2 regionalnych wydziałów oświaty, wielu szkół, stowarzyszeń nauczycieli szkolnych oraz wybitnych ekspertów w dziedzinie edukacji, szkolenia, zatrudnienia, gospodarki i nauki. Główne działania ITPIO obejmują wszystkie sektory edukacji – szkolnictwo ogólne, zawodowe i wyższe.

Wszystkie ukierunkowane są na poprawę jakości kształcenia i zapewnienie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy. ITPIO zajmuje się również działalnością badawczą i analizami, konsultingiem w zakresie polityki regionalnej i krajowej , opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących edukacji, szkoleń, organizacją szkoleń, forów dyskusyjnych mających na celu poprawę relacji między władzami krajowymi, regionalnymi, lokalnymi i sektorem pozarządowym, podążając jednocześnie za nowoczesnymi trendami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.