ITPIO

Logo-ITPIO-grey_web

Институтът за подготовка на служители в международни организации (ИПСМО) е частна организация с нестопанска цел – НПО със статут на сдружение, създадена през 2010 година.
Членовете на ИПСМО са на практика представители на ключови заинтересовани страни в сферата на образованието – 5 водещи български университета и колежа, най-мощният синдикат в България, национална асоциация на работодателите, местни и регионални власти, 7 МСП, 3 доставчици на обучение за възрастни, 7 центъра за професионално обучение, 11 неправителствени организации, активни в сферата на образованието и младежта, включително 2 младежки асоциации, 2 регионални управления на образованието, много училища, асоциации на учители и лица – изтъкнати експерти в сферата на образованието, обучението, заетостта, икономиката и академичната сфера.
Основните дейности на ИПСМО обхващат всички образователни сектори – общо, професионално и висше образование. Всички са насочени към подобряване на качеството на обучението и осигуряване на конкурентоспособност на завършилите на пазара на труда. ИПСМО се занимава и с изследователска дейност и анализи, консултиране по образователни и младежки политики, заетост и практики на национално, регионално и местно ниво, разработване на стратегически документи, касаещи образованието, обучението и младежта, организиране на обучения, дискусионни форуми, насочени към подобряване на отношенията между националните, регионалните, местните власти и неправителствения сектор, като следва съвременните тенденции в развитието на гражданското общество.