Варшавски университет за науки за живота

SGGW-godlo-ciemnozielony-RGB

Official website: https://en.uw.edu.pl/

Варшавският университет за природни науки е най-старият университет по земеделие и природни науки в Полша, основан през 1816 година. Той е процъфтяващ академичен център, получава признание и нестихващ интерес сред младите хора и преподавателския състав в Полша и в чужбина, ценен с грижата за качествено образование, вярност към най-добрите университетски традиции, отвореност към промяна и динамично развитие.
Университетът предлага 38 области на обучение (включително 8 преподавани на английски): от природни науки и технологии до ветеринарна медицина, социални и икономически изследвания. Има близо 18 000 студенти в редовни, задочни, докторски и следдипломни курсове, както и в международен обмен на студенти.
Членовете на екипа на iSURVIVE са служителите на Института по икономика и финанси – един от 15-те института на Варшавския университет за природни науки – SGGW, който работи в рамките на научната дисциплина Икономика и финанси. Институтът е динамично развиващ се академичен център, провеждащ изследвания в областта на икономиката, финансите, логистиката, туризма и отдиха.
Членове на екипа на iSURVIVE от Варшавския университет за природни науки:
Д-р Луиза Охнио
Асистент в катедрата по логистика, Институт по икономика и финанси, във Варшавския университет за природни науки, участвала в редица национални и международни изследователски проекти. Притежава сертификати PRINCE2 и ITIL, член е на факултетната работна група, отговорна за модернизацията на учебния процес.
Проф. Мариуш Хамулчук
Асистент в катедрата по международна икономика и агробизнес, заместник-директор по дидактика на Института по икономика и финанси – SGGW – към Варшавския университет за природни науки, с богат преподавателски опит – курсове за студенти в областта на международната икономика, прогнозиране и симулации или статистика и иконометрия, член на Програмен съвет на Икономическия факултет, ангажиран с много изследователски проекти.
Д-р Катаржина Чех
Асистент в катедрата по иконометрия и статистика, Институт по икономика и финанси, във Варшавския университет за природни науки. Нейните научни интереси са насочени към прилагането на количествени методи в анализа на социално-икономически проблеми. Води курсове за студенти в областта на статистиката, иконометрията, финансовата математика и финансовия инженеринг, координатор на екип по англоезично обучение на Стопански факултет, член на екип по качество на обучението на Стопански факултет.
Д-р Гржегорж Кожела,
Асистент в Катедрата по логистика, Институт по икономика и финанси, Варшавски университет по природни науки, опитен преподавател: курсове за студенти в областта на статистиката и иконометрията, информационните технологии, анализ на данни, количествени методи в икономиката, член на множество комисии, свързани с дидактика, представител на декана по организация на дидактиката. Той е участвал в няколко проекта с използването на техники за електронно обучение, внедрени в SGGW.
Магдалена Магнушевска, магистър
Има 12 години опит като административен специалист по отчетност и финанси, във връзка със следдипломното обучение, опит в административни и финансови услуги за организиране на конференции, участие в електронно обучение с помощта на инструментите Moodle и MTeams. Отговаря в рамките на Департамента по иконометрия и статистика SGGW за: мониторинг на паричните потоци; управление на договори за проекти; съставяне на периодични финансови счетоводни отчети; проектна документация; външни отношения с публични и частни агенции, международни организации.

Team members from WULS:

Luiza Ochnio, PhD

  • Assistant professor in Department of Logistics, Institute of Economics and Finance, at Warsaw University of Life Sciences, engaged in number of national and international research projects. She holds the PRINCE2 and ITIL Certificates, member of the faculty working group responsible for education process modernization.

Prof. Mariusz Hamulczuk

  • Assistant professor in Department of International Economics and Agribusiness, deputy director for didactic of the Institute of Economic and Finance WULS-SGGW, extensive teaching experience – courses for students in the field of international economics, forecasting and simulations or statistics and econometrics, a member of Economic Faculty Programming Board, engaged in many research projects.

Katarzyna Czech, PhD

  • Assistant professor in Department of Econometrics and Statistics, Institute of Economics and Finance, at Warsaw University of Life Sciences, her scientific interests are focused on the application of quantitative methods in the analysis of socio-economic problems. She leads courses for students in the field of statistics, econometrics, financial mathematics and financial engineering, the coordinator of the team for English-language studies at the Faculty of Economics, a member of a team for the quality of education at the Faculty of Economics, Warsaw University of Life Sciences in Warsaw.

Grzegorz Koszela, PhD

  • assistant professor in Department of Logistics, Institute of Economics and Finance, Warsaw University of Life Sciences, experienced teacher: courses for students in the field of statistics and econometrics, information technologies, data analysis, quantitative methods in economics, member of multiple commissions related to didactics, dean’s representative for didactics organization. He was involved in few projects with the use of elearning techniques implemented at SGGW.

Magdalena Magnuszewska, MSc

  • She has 12 years of experience as an administrative specialist in reporting and financial work related to postgraduate studies, experience in administrative and financial services for organizing conferences, participation in e-learning training using Moodle and MTeams tools. Responsible, within Department of Econometrics and Statistics SGGW, for: cash flows monitoring; project contracts management; assembling of periodical financial accounting reports; procedures of achievement of project book-keeping and related projects documentations; external relations with public and private agencies, international organisations