Интелектуални резултати

Електронното обучение или онлайн обучението съществува от средата на 90-те години на миналия век. Това е метод, който може да се окаже много ефективен, когато трябва да се осигури обучение в гъвкаво работно време, да се преодолеят разстоянията и да се намалят разходите. Някой би могъл да смята, че след като всичко това трябваше да се прехвърли онлайн по време на ограниченията на пандемията COVID 19, всички вече са готови и няма да е проблем учебните занятия да се провеждат онлайн. Как Е-обучението или онлайн обучението се осъществява от средата на деветдесетте години на миналия век? През 2019 г. само 8% от всички европейци са посещавали онлайн курсове, според CEDEFOP (2020). С други думи посещението на онлайн занятията е твърде нисък процент. Можем да си зададем въпросът колко готови са били повечето хора, когато се наложи всички учебни дейности да се прехвърлят онлайн. Както се очакваше, то не беше готово. На обучаваните започна да им омръзват онлайн курсовете, мотивацията им спадна, липсваше им общуването с колегите. В крайна сметка се стигна до курсове, в които преподавателят имаше чувството, че никой не посещава занятията, тъй като нямаше взаимодействие.
Ето защо съществува спешна необходимост от подкрепа на участниците в образованието чрез онлайн модули за обучение по цифрови умения и „педагогика за електронно обучение” и необходимост от по-нататъшно развитие на цифровите компетентности на преподавателите, като се насърчава тяхното непрекъснато професионално развитие (CPD), те се включват в разработването на бъдещи политики и се насърчава тяхното благосъстояние (CEDEFOP, 2020 г.). Независимо от това, след провеждането на проучване въз основа на публикувани източници не бяха получени резултати относно гледната точка на академичните среди и преподавателите във висшите училища, както и на студентите, които да покажат каква е тяхната гледна точка за това как да се повиши ефективността на онлайн обучението за всички заинтересовани страни.

Ръководството има за цел да се превърне в полезен инструмент за преподавателите, които искат да прехвърлят своите курсове онлайн или дори да трансформират своите присъствени курсове в малко по-усъвършенствани от технологична гледна точка. То ще обхване различни страни на онлайн преподаването и смесеното обучение и ще подготви преподавателите, за да бъдат готови да трансформират присъствените си курсове в онлайн курсове, които ще бъдат мотивиращи и ефективни както за преподавателите, така и за студентите.
Както теорията, така и практическата методология на онлайн курсовете се различава значително от тази на присъствените, а през 2020 г. онлайн обучението достигна своя връх поради ограниченията за избягване на разпространението на COVID-19. Пандемията направи невъзможно провеждането на присъствени занятия в зали, пълни със студенти. Не всички преподаватели бяха подготвени да трансформират присъствените си курсове в онлайн. Днес, повече от всякога, се нуждаем не просто от страхотни преподаватели във ВУЗ, а от страхотни преподаватели във ВУЗ, които могат да работят онлайн също толкова успешно, колкото и в клас. Точно това ще направи това ръководство. То ще помогне на академичните преподаватели и на лекторите да създават успешни онлайн курсове и да имат убедително присъствие в своите курсове.
В това ръководство традиционната педагогика може да послужи като основа за съвети и практики, адаптирани за онлайн обучение. Съветите биха могли да обхванат управлението на курсовете, изграждането на общности, интегрирането на нови технологии. Различни инструкции, необходими за различни резултати от обучението … техники за задаване на въпроси, дискусии и размисли, оценяване и др.
Ръководството ще бъде разделено на глави. Те ще представят и помагат на преподавателите да навлязат във всички различни технологии, които се използват за онлайн преподаване. Когато някой се запознае много модерен онлайн курс с различни интерактивни дейности и игри, той може да реши, че това е дело на много опитни професионалисти и експерти и че цената трябва да е доста висока. След като обаче се обяснят използваните технологии и приложения, всеки може да види, че има възможност да “изпипа” курсовете си с интерактивни приложения и атрактивни презентации с много ниски разходи и усилия.

IO3 – iSurvive компас: Инструментариум за онлайн ориентация и персонализирано приложение за цифрова пътна карта за интерактивно и игрово създаване на онлайн съдържание
Този продукт ще предостави на преподавателите и академичните среди инструментите, от които се нуждаят, за да създадат необходимото им интерактивно и игрово съдържание.
Някой може да намери безкрайно много инструменти, плъгини и софтуер, дейности онлайн, които могат да му помогнат да улесни създаването на много интересно и игрово съдържание за своя онлайн курс. Повечето преподаватели обаче или нямат достатъчно време да търсят, избират и научават всички тези инструменти, които ще направят съдържанието им интерактивно и мотивиращо, или просто намират някои инструменти, които изглеждат забавни и полезни, и ги използват, без значение дали са подходящи за тяхната целева група, дисциплини, продължителност на занятията и т.н.
Преподавателите трябва да имат възможност да комбинират и съчетават инструментите и в същото време да знаят, че те са ефективни, за да не губят време с инструменти, които не са приложими за конкретните цели. Така че това, което ще се направи в този продукт, е да се създаде списък с подходящи технологични инструменти за създаване на интерактивно съдържание и SCORM (Sharable Content Object Reference Model), като се използват отворените онлайн ресурси. „Sharable Content Object“ показва, че SCORM е свързан със създаването на отделни части от онлайн учебни материали, които могат да се споделят в различни системи и е наистина мощен инструмент за всеки, който се занимава с онлайн, компютърно базирано обучение, дистанционно обучение или електронно обучение. Съдържанието може да бъде създадено еднократно и да се използва в много различни системи и ситуации, без да се променя. Тази plug-and-play функционалност може да бъде мощна в рамките на една организация, но още повече в рамките на различни организации.

За да могат преподавателите от висшите училища и академичните среди да използват успешно инструментите за създаването на интерактивно и игрово съдържание, които ще бъдат включени в пътната карта за техните курсове, те трябва да преминат обучение за тях. Следвайки общите принципи на проекта, дейностите по обучението ще бъдат разработени като онлайн курс под формата на MOOК. Според организацията MOКC “Масовите отворени онлайн курсове (MOOК) са безплатни онлайн курсове, достъпни за всеки, който може да се запише. МООК предоставят достъпен и гъвкав начин за придобиването на нови умения, развитие на кариерата и предоставяне на качествен образователен опит в голям мащаб. Милиони хора по света използват MOOК, за да учат по различни причини, включително кариерно развитие, смяна на професията, подготовка за колеж, допълнително обучение, учене през целия живот, корпоративно електронно обучение и тренинг и др.
Курсът MOOК ще включва интересни и интерактивни уроци за всички инструменти, които са включени в създадената банка данни. Всеки обучаем ще има възможност да премине през всички тях или да избере само тези, които са необходими за прилагането на инструментите, представени в неговата индивидуална пътна карта, която ще бъде предоставена от приложението iCompass, тъй като всички инструменти ще бъдат представени като отделни модули. Приложението iCompass ще бъде включено и в платформата MOODLE и ще бъде предоставено Ръководство за основните педагогически принципи за ефективно онлайн преподаване и учене
В началото и в края на обучението, обучаемите ще преминат през самооценка, за да могат да проследят напредъка си.
Резултатите ще бъдат финализирани с разработването на публикация въз основа на резултатите, опита на партньорите и добрите практики по проекта. Тя ще даде възможност на други заинтересовани страни да научат повече за проекта iSurvive, да видят как резултатите от него са били използвани във всички страни партньори, какви интересни предложения са направени и да генерират идеи за това той да бъде адаптиран в полза на други образователни нива и целеви групи.