Παραδοτέα

Ευρετήριο

IO1 - Συγκριτική μελέτη: Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής μάθησης ΑΕΙ

iSurvive – Συγκριτική μελέτη – Σύνοψη

IO2 - Οδηγός βασικών παιδαγωγικών αρχών για αποτελεσματική διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση

iSurvive: Ψηφιακός χάρτης πορείας για το σχεδιασμό διαδραστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

IO3 - Πυξίδα iSurvive: Διαδραστική και παιχνιδοποιημένη δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου

Εγγραφείτε στο iSurvive – Ψηφιακός χάρτης πορείας για το σχεδιασμό διαδραστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο μάθημα: https://isurvive.projectlibrary.eu/

Ορισμός μεθοδολογίας και σχεδίου εργασίας για την πυξίδα iSurvive: για τη δημιουργία διαδραστικού και παιχνιδοποιημένου διαδικτυακού περιεχομένου

IO4 - Κατάρτιση MOOC

Εγγραφείτε στο iSurvive – Ψηφιακός χάρτης πορείας για το σχεδιασμό διαδραστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο μάθημα: https://isurvive.projectlibrary.eu/
Έκθεση ανασκόπησης και αξιολόγησης